Ψήφισμα (EE) 2020/2045 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο