Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä (Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen) ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta” (COM(2018) 440 final – 2018/0230 (COD))