Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014“ (COM(2018) 440 final — 2018/0230 (COD)