Lieta T-35/06: Prasība, kas celta 2006. gada 30. janvārī — Honig-Verband pret Komisiju