Projekts – Stabilizācijas un asociācijas padomes kas izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses Lēmums Nr. …/… (… gada …) attiecībā uz Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā iekļautajiem sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas noteikumiem