Luonnos – Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetun vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös N:o …/…, annettu …, vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sisältyvistä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevista määräyksistä