Σχέδιο — Απόφασης αριθ. …/… του Συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης που συγκροτήθηκε δυνάμει της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, της … σχετικά με τις διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνονται στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης