Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/237 оd 21. prosinca 2020. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u delegiranim uredbama (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 i (EU) 2016/1178 u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora (Tekst značajan za EGP)