Apvienotās lietas C-72/19 P un C-145/19 P: Tiesas (septītā palāta) 2020. gada 3. decembra spriedums – Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal/Eiropas Savienības Padome (Apelācija – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ēģiptē – Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – Prasītāju vārdu saglabāšana sarakstā – Trešās valsts iestādes lēmums – Eiropas Savienības Padomes pienākums pārbaudīt, ka šis lēmums ir ticis pieņemts, ievērojot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā – Pienākums norādīt pamatojumu)