Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9698 — Platinum Equity Group/Biscuit International) (Text s významom pre EHP)2020/C 46/03