Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2109 z dne 16. decembra 2020 o spremembi odločb 93/52/EGS, 2003/467/ES, 2004/558/ES in 2008/185/ES glede uvrstitve na seznam držav članic in regij držav članic, priznanih kot uradno prostih več bolezni kopenskih živali (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9301) (Besedilo velja za EGP)