KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par panākto progresu tīrās enerģijas konkurētspējas aspektā