Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/466 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2016, για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (ΕΕ L 85 της 1.4.2016)