STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin pro Výbor pro regionální rozvoj k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean