Arrêté royal du 13/01/1986 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles er radio-actives - Koninklijk besluit van 13/01/1986 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radio-actieve stoffen. Moniteur belge du 21/02/1986 Page 2242