Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2194/85 που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες σχετικά με τα ειδικά μέτρα για τους σπόρους σόγιας