83/429/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 1983 περί καθορισμού των ανώτατων ποσών για την προμήθεια βουτυρελαίου ως επισιτιστική βοήθεια στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1894/83