Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt *** Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))