ELi ja Gruusia vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping *** Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))