Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 15, 18 Ιανουάριος 2013