Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9308 — Ansaldo/REPH/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)