Zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely – Správa skupiny pre kódex správania (zdaňovanie podnikov), v ktorej sa navrhujú zmeny prílohy II k záverom Rady z 12. marca 20192019/C 416/04