Εκτελεστική οδηγία (EE) 2019/114 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)