Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9841 — CDP Equity/Ansaldo Energia) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 196/04