Förteckning över hamnar i EU-medlemsstater där landning och omlastning av fiskeriprodukter tillåts och hamntjänster är tillgängliga för tredjelands fiskefartyg, i enlighet med artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008