Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1887/80 τής Επιτροπής τής 15ης Ιουλίου 1980 περί παρατάσεως, γιά τήν περίοδο εμπορίας 1980/81, τών λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά μέ τή χορήγηση πριμοδοτήσεως σφαγής στούς παραγωγούς βοοειδών πού προβλέπονται από τόν κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 926/77