Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, του όγδοου και του ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2007