Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 224, 30 Αύγουστος 1995