Lēmums Nr. S10 ( 2013. gada 19. decembris ), par pāreju no Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 uz Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 un par atlīdzināšanas procedūru piemērošanu Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu