Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/670, 23. aprill 2021, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule mikrovetikast Schizochytrium sp. (WZU477) saadud õli ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 (EMPs kohaldatav tekst)