Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/670 της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2021 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του ελαίου Schizochytrium sp. (WZU477) ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)