Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 1/2018 της Μεικτής Επιτροπής ΚΕΕΧ, της 3ης Μαΐου 2018, όσον αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της 2019/1802 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 274 της 28ης Οκτωβρίου 2019)