Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των συμβαλλόμενων μερών της Αλιευτικής Συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού και για την κατάργηση της απόφασης 9767/17