Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 204, 31 Ιούλιος 2012