Υπόθεση T-412/20: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2020 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale κατά ΕΣΕ