Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do metody pobierania próbek z dużych partii, przypraw i suplementów żywnościowych, kryteriów skuteczności dla toksyn T-2, HT-2 i cytryniny oraz przesiewowych metod analizy Tekst mający znaczenie dla EOG