Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 519/2014 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2014 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 όσον αφορά τις μεθόδους δειγματοληψίας μεγάλων παρτίδων, μπαχαρικών και συμπληρωμάτων διατροφής, τα κριτήρια επίδοσης για τις τοξίνες T-2 και HT-2 και την κιτρινίνη, καθώς και τις μεθόδους διαλογής για την ανάλυση Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ