2004/915/ES: Rozhodnutie Komisie z 27. decembra 2004 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/497/ES o zavedení alternatívneho súboru o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5271)Text s významom pre EHP