2004/915/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 27. decembris), ar ko groza Lēmumu 2001/497/EK attiecībā uz alternatīvu līguma standartklauzulu ieviešanu personas datu nosūtīšanai trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5271)Dokuments attiecas uz EEZ