2004/915/EB: 2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5271)Tekstas svarbus EEE