2004/915/EÜ: Komisjoni otsus, 27. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2001/497/EÜ kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu alternatiivsete tüüptingimuste kogumi kasutuselevõtu kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5271 all)EMPs kohaldatav tekst