2004/915/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/497/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή μιας εναλλακτικής δέσμης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5271]Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ