Lēmums izbeigt formālo izmeklēšanas procedūru pēc dalībvalsts atsaukuma Valsts atbalsts – Polija (Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. līdz 109. pants) Komisijas paziņojums saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu Paziņojuma atsaukums Valsts atbalsts SA.51502 – (2019/C)/(2018/N) – Polija – Jaudas mehānisma nodevas samazināšana energoietilpīgiem lietotājiem (EUI) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 226/04