Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/405 z dnia 16 marca 2020 r. określające formę i treść raportów dotyczących jakości, które mają być przekazywane na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091 w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)