Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/405 ze dne 16. března 2020, kterým se stanoví opatření pro zprávy o kvalitě, které mají být předány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, a jejich obsah (Text s významem pro EHP)