2000/620/EG: Kommissionens beslut av den 22 december 1999 om stödordning C 1/99 (ex NN 133/98)/statligt stöd till hyresgäster i Customs House Docks Area (tullhus- och hamnområdet) i Dublin [delgivet med nr K(1999) 5206] (Text av betydelse för EES) (Endast den engelska texten är giltig)