95/402/RIF: Rådets beslut av den 25 september 1995 om genomförande av den gemensamma åtgärden för genomförande av artikel K.1 i Fördraget om Europeiska unionen