Υπόθεση C-267/14 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 10ης Μαρτίου 2016 — Buzzi Unicem SpA κατά Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Αγορά του «τσιμέντου και των συναφών προϊόντων» — Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 — Άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 3 — Απόφαση με την οποία ζητούνται πληροφορίες — Αιτιολογία — Ακρίβεια]