Komission asetus (EY) N:o 928/98, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1998, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta