ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 928/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 1998 για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά